Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Giới thiệu sách Giô-suê

Mục đích:

Ghi lại lịch sử của dân Ysơraên chinh phục đất hứa qua sự sự lãnh đạo của Giôsuê, dưới sự hướng dẫn và giúp đở của Đức Chúa Trời.

Tác giả:

Giôsuê

Ngày viết:

Khoảng năm 1410-1350 (B.C.)

Bối Cảnh:

Sách Giôsuê ghi lại thời gian khoảng 15-26 năm chinh phục xứ Canaan. 40 năm trước, Giôsuê gần bị dân sự ném đá vì trong 12 thám tử, chỉ có ông và Calép vâng Lời Chúa đồng ý tiến vào đất hứa (Dân số 14:6-10). Sau 40 năm lưu lạc trong đồng vắng, hầu hết thế hệ trước đã qua đời, Chúa đã chọn Giôsuê để thay thế Môise, lãnh đạo dân Ysơraên tiến vào đất hứa.

Những Điểm Đặc Biệt:

Tên Giôsuê (Hêbơrơ) đồng nghĩa với tên Jêsus (Greek) có nghĩa “Đức Giêhôva, Đấng Cứu Rỗi”.

Sách Giôsuê ghi lại lịch sử Giôsuê vâng Lời Chúa lãnh đạo dân Ysơraên tiến vào đất hứa. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, Giôsuê đã lãnh đạo Ysơraên đánh chiếm gần hết xứ Canaan.

Chúa đã dùng nhiều phép lạ để bảo đảm với Ysơraên Ngài luôn ở cùng họ:

 • Nước sông Giôđan rẽ ra (3),
 • Tường thành Giêricô sụp đổ sau khi đi dân Ysơraên bộ 13 lần trong 7 ngày quanh thành (6),
 • Mặt trời đứng lại qua lời cầu nguyện của Giôsuê (10:12-14), …
 • Giôsuê và Ysơraên đã đánh bại 31 vua của Canaan (12).

Sau khi chiếm gần hết xứ Canaan, Giôsuê vâng Lời Chúa chia đất cho 12 bộ tộc Ysơraên (13-22). Trước khi qua đời, Giôsuê đã hợp cả dân sự và nhắc nhở họ luôn trung tín và thờ phượng Đức Chúa Trời, và tránh bị ảnh hưởng bởi những tội lỗi và thờ thần tượng của dân vùng Canaan (23-24).

Câu gốc: Giôsuê 1:11

Hãy chạy khắp trại quân, truyền lịnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thực vật, vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp.

Đề Tài Chính:

 1. Tài sản quí giá nhất của con dân Chúa không phải là vật chất, khả năng, hay sự khôn ngoan … nhưng là đức tin vào Chúa luôn ở cùng, hướng dẫn và ban mọi điều cần dùng.
 2. Chiến thắng và thành công đến từ đức tin nơi Chúa và vâng “Lời” Ngài.
 3. Tội lỗi cần phải được xưng ra, ăn năn và giải quyết cách nhanh chóng, nếu không sẽ sanh ra nhiều tai họa va lan truyền (qua nhiều thế hệ).
 4. Chúa luôn thành tín với Lời Ngài Hứa.
 5. Mọi sự đều có thể được (phép lạ), … nếu chúng ta có đức tin nơi Đấng tạo ra mọi sự.
 6. Con dân Chúa có trách nhiệm vâng Lời và trung tín với Giao Ước của Chúa.
 7. Chúa sẽ trách phạt những xứ và cá nhân phạm tội, và chống nghịch lại Ngài.
 8. “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự (thờ phượng) Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai (các thần) mà mình muốn phục sự … nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Ðức Giê-hô-va” (2:15).
 9. “Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi không đủ sức phục sự Ðức Giê-hô-va, vì là Ðức Chúa Trời thánh, Ðức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi (24:10). Nếu các ngươi bỏ Ðức Giê-hô-va, đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi (24:20). Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng: Không đâu; vì chúng tôi sẽ phục sự Ðức Giê-hô-va (24:21). Vậy, Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Ðức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng: Chúng tôi làm chứng về điều đó (24:22)”.

Bố cục:

 1. Ysơraên chuẩn bị chinh phục sứ Canaan 1:1-5:15
 2. Chinh phục xứ Canaan 6:1-12:24
 3. Chia đất Canaan cho các bộ tộc 13:1-21:45
 4. Giôsua – lời chia tay và qua đời 22:1-24:33
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial