Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận

Niên Biểu Thời Kì Vương Quốc Chia Đôi

NIÊN BIỂU THỜI KÌ VƯƠNG QUỐC CHIA ĐÔI ( 931 – 586 T.C )

Niên đại

PHÍA BẮC

PHÍA NAM

ASYRI

SYRI

Các Vua¹

Kinh Thánh

Tiên Tri

Tiên Tri

Các Vua²

Kinh Thánh

931

Triều đại Giê-rô-bô-am

 

 

 

Rô-bô-am
[41+7, A, Na-a-ma, Am-môn]

I Các 12:1-24

II Sử 10:1-12:16

 

Rêxôn

 

   Giê-rô-bô-am I
[
22, dựng 2 bò vàng: Đan & Bê-tên. 15/8:bị cứng tay đưa ra và bàn thờ dâng lễ bị nứt ra]

I Các 12:25-14:20

A-hi-gia [dự ngôn nhà Giê-rô-bô-am
hư nát]

Sê-ma-gia

A-bi-gia[m]
[?+3, A, Mi-ca-gia, Ghi-bê-a]

I Các 15:1-8

II Sử 13:1-22

 

 

 

 

 

I-đô

 

 

 

 

 

   Na-đáp
[
2, bị Ba-ê-sa giết]

I Các 15:25-31

 

A-sa
[?+41, T, , ]

I Các 15:9-24

II Sử 14:1-16:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

909

Triều đại Ba-ê-sa

 

 

A-xa-ri

 

 

 

 

 

   Ba-ê-sa
[
24, ]

I Các 15:32-16:7

 

Ha-na-nia

 

 

 

 

 

   Ê-la
[
2, ]

I Các 16:8-14

Giê-hu [dự ngôn hủy diệt
nhà Giê-hu]

 

 

 

 

 

 

   Xim-ri
[
7 ng, tự thiêu trong hoàng cung]

I Các 16:15-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

885

Triều đại Ôm-ri

 

Ê-li

 

 

 

 

 

 

   Ôm-ri
[
12, dời đô về Sa-ma-ri]

I Các 16:23-28

Mi-chê [rao sự chết of
A-háp]

 

 

 

Ashurnasipal

Bên-ha-đát

 

   A-háp
[
22, xây Jê-ri-cô, thắng Siry 2 lần, giết Na-bốt,
+Giô-sa-phát đánh Siry
à chết]

I Các 16:29-22:40

Ê-li

Giô-sa-phát
[35+25, T, , ]

I Các 22:41-51

II Sử 17:1-21:1

 

 

 

   A-cha-xia
[2, “Hỡi ng of ĐCT hãy xuống”]

I Các 22:52-54

II Các 1:1-18

Ê-li-sê

 

Giô-ram
[32+8, A, , ruột gan tan chảy,
người qua đời chẳng ai tiếc người
]

II Các 8:16-24

II Sử 21:1-20

 

 

 

   Giô-ram
[12, em Xa-cha-ri, +Giô-sa-phát đánh Mô-áp]

II Các 3:1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giê-hô-gia-đa

A-cha-xia
[22+1, A, , ]

II Các 8:25-29

II Sử 22:1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shalmanaser III

 

841

Triều đại Giê-hu

 

 

 

 

 

 

 

 

   Giê-hu
[28, ]

II Các 9:1-10:36

 

 

A-tha-li
[?+6, A, , ]

II Các 11:1-20

II Sử 22:10-12

 

Ha-xa-ên

 

   Giô-a-cha
[17, ]

II Các 13:1-9

Giô-na

Xa-cha-ri

Giô-ách
[7+40, T, Xi-bia, ]

II Các 12:1-21

II Sử 23:1-24:27

 

 

 

   Giô-ách
[16, ]

II Các 13:10-13, 22-25

A-mốt

Giô-ên*

A-ma-xia
[25+29, T, Giô-a-đan, ]

II Các 14:1-20

II Sử 25:1-28

 

Bên-ha-đát II

 

   Giê-rô-bô-am II
[41, ]

II Các 14:23-29

Ô-sê

 

A-xa-ria
(Ô-xia)

[16+52, T, Giê-cô-lia, ]

II Các 14:21; 15:1-7

II Sử 26:1-23

 

 

 

   Xa-cha-ri
[6 th, ]

II Các 15:8-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

752

Các vua sau cùng

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sa-lum
[1 th, ]

II Các 15:13-16

 

 

Giô-tham
[25+16, T, Giê-ru-sa, ]

II Các 15:32-38

II Sử 27:1-9

Tiglath-pileser III

 

 

   Mê-na-hem
[10, ]

II Các 15:17-22

 

Ê-sai

 

 

 

 

 

   Phê-ca-hia
[2, ]

II Các 15:23-25

Ô-bết

 

A-cha
[20+16, A, , ]

II Các 16:1-20

II Sử 28:1-27

 

Rê-xin

 

   Phê-ca
[20, ]

II Các 15:27-30

 

 

 

 

 

 

 

   Ô-sê
[9, ]

II Các 17:23-25

 

 

 

 

Shalmanaser V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722

Sa-ma-ri thất thủ

 

 

Mi-chê

Ê-xê-chia
[25+29, T, A-bi-gia, ]

II Các 18:1-20-21

II Sử 29:1-32:33

Sargon II

 

 

 

 

 

 

Ma-na-se
[12+55, A, , ]

II Các 21:1-18

II Sử 33:1-20

San-chê-ríp

 

 

 

 

 

Na-hum*

A-môn
[22+2, A, , ]

II Các 21:19-26

II Sử 33:21-25

Ê-hát-xon Đa-vít

 

 

 

 

 

Sô-phô-ni*

Giô-si-a
[8+21, T, , ]

II Các 22:1-23:30

II Sử 34:1-35-26

Ashurbanipal

 

 

 

 

 

Giê-rê-mi*

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun-đa

 

 

BABYLÔN

 

640

 

 

 

Ha-ba-cúc*³

 

 

Nabopolassar

 

 

 

 

 

 

Giô-a-cha
[23+3 th
áng, , , ]

II Các 23:31-33

II Sử 36:1-4

 

 

 

 

 

 

 

Giê-hô-gia-kim (Ê-li-a-kim)
[25+11, A, , ]

II Các 23:34-24:6

II Sử 36:5-8

 

 

 

 

 

 

 

Giê-hô-gia-kin
[18+100 ng
ày, , , ]

II Các 24:8-16

II Sử 36:9-10

Nê-bu-cát-nết-sa

 

 

 

 

 

Đa-ni-ên

Sê-đê-kia (Ma-tha-nia)
[21+11, A, , ]

II Các 24:17-25:7

II Sử 36:11-21

 

 

586

 

 

 

Ê-xê-chi-ên

Jerusalem thất thủ

 

 

 

 

 


¹Tên [năm trị vì, các thông tin nổi bật khác]

²Tên [ tuổi lên ngôi + năm trị vì, A/T (Ác/Thiện), Mẹ, dân tộc của mẹ,các thông tin nổi bật #]

³ Khoảng thời gian gần đúng

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial